Infolinka 6:30-18:00

Štatút letnej súťaže o 25 € poukážky

Spoločnosť FARLESK spol. s r. o. vyhlasuje letnú súťaž o deväť 25 € poukážok na nákup podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Letná súťaž o 25 € poukážky” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť FARLESK spol. s r. o. so sídlom Mierová 228, 821 05 Bratislava, IČO: 31337538, (ďalej len „organizátor“).

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora.

Predmetom súťaže je počas mesiacov júl – september vyplniť v kamennej predajni FARLESK súťažný kupón, s ktorým máte možnosť vyhrať raz mesačne jednu z troch 25 € poukážok. Spolu za 3 mesiace rozdáme deväť 25 € poukážok. Losovanie sa uskutoční vždy v prvý pondelok v mesiaci – 1. 8. 2017, 4. 9. 2017, 2. 10. 2017

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek návštevník kamennej predajne FARLESK, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť podľa ustanovení v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

  1. a) vyhlasuje, že:
  2. je občanom SR;
  3. je plnoletý alebo

III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

  1. b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 1.7. do 2.10. 2017.

Úlohou súťažiaceho je počas 3 súťažných mesiacov v kamennej predajni vyplniť súťažný kupón, vyplniť povinné údaje a vhodiť ho do nádoby na to určenej. Hrací kupón je platný, ak je zo strany účastníka súťaže kompletne vyplnený, podpísaný a vhodený do zlosovacej nádoby umiestnenej v priestoroch kamennej predajne FARLESK.

Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet kupónov, ktoré pod svojim menom uviedol.

Celá súťaž bude ukončená 2.10. 2017 posledným z troch losovaní.

Víťazi získajú cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercov

  1. Víťaz získa jednu z 9 poukážok v hodnote 25€. Losovanie sa uskutoční vždy v prvý pondolok v mesiaci (august-október)
  2. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhier

Organizátor vo vopred určené dátumy vyžrebuje výhercov a požiada ich cez kontakt uvedený na kupóne, aby napísali organizátorovi adresu a telefonický kontakt, na ktorú je možné výhru zaslať.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/farlesk/?fref=ts/.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Dátum vydania pravidiel: 30. 6. 2017

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close