Infolinka 6:30-18:00
Kamenná predajňa:
Po-Pi 6:30 - 18:00, So 7:30 - 12:00

Štatút súťaže o balíček HG produktov

Spoločnosť FARLESK spol. s r. o. vyhlasuje súťaž o balíček HG produktov v hodnote 20 € podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom “Vyhraj balíček HG produktov” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť FARLESK spol. s r. o. so sídlom Mierová 228, 821 05 Bratislava, IČO: 31337538, (ďalej len „organizátor“).

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora.

Predmetom súťaže je v trvaní od 13. 10. do polnoci 21. 10. 2017 napísať do komentáru názvy vybraných produktov od výrobcu HG v celkovej hodnote do 20 €, ktoré by chcel účastník súťaže vyhrať. Losovanie sa uskutoční do 1 pracovného dňa od ukončenia súťaže.

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek návštevník kamennej predajne FARLESK, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť podľa ustanovení v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

  1. a) vyhlasuje, že:
  2. je občanom SR;
  3. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

  1. b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.
III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 13. 10. do 21. 10. 2017.

Úlohou súťažiaceho je napísať do komentáru názvy vybraných produktov od výrobcu HG v celkovej hodnote do 20 €, ktoré by chcel účastník súťaže vyhrať.

Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré uverejní.

Celá súťaž bude ukončená 21.10. 2017, s losovaním nasledujúci pracovný deň.

Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.
IV. Cena pre výhercov

  1. Víťaz získa balíček HG produktov v hodnote do 20 €
  2. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.
V. Odovzdávanie výhier

Organizátor vo vopred určené dátumy vyžrebuje výhercu a požiada ho cez osobnú správu, aby napísal organizátorovi adresu a telefonický kontakt, na ktorú je možné výhru zaslať.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/farlesk/?fref=ts/.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Dátum vydania pravidiel: 12. 10. 2017

Táto stránka používa na poskytovanie služieb súbory cookies. Používaním týchto webstránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close